Double Diploma

            The implementation of the Double Diploma program at Lesya Ukrainka Eastern European National University starts in 2013, confirming the agreement with the University of Economics and Innovation (Lublin, Poland) for students of the specialty “Business Economics”.

            The importance of the pro-European course of EENU was determined by the search for new partners for the implementation of joint programs. Thus, according to the results of the working meeting of the rectors of universities in the 2014-2015 academic year, joint full-time education for bachelors and masters in “European Studies”, “European administration” with University of Warsaw was started.

            Since 2015, in the context of expanding Ukrainian-Polish cooperation in the field of education and science, students of Lesya Ukrainka Eastern European National University have been given the opportunity to obtain a free master’s and bachelor’s degree in “Business Administration” at the Polonia University (Czestochowa, Poland). Under the agreement of the HEI leaders, program participants are provided with a scholarship that covers the cost of training and accommodation. It is important to note that this program is fully provided in English.

            From the 2015-2016 academic year, the partnership in realization of the Double Diploma program begins with the AGH University of Science and Technology in the specialties “Computer Science in Management” and “Computer Science and Econometrics”.

            An important milestone for double diplomas was initiated after the signing of a cooperation agreement between the Jan Długosz Academy in Czestochowa on May 30, 2015 (now called the Jan Dlugosz University in Czestochowa). The first agreement on joint education of bachelors in the Double Diploma program at Lesya Ukrainka Eastern European National University and Jan Długosz Academy in Czestochowa was signed on September 15, 2016, which resulted in the implementation of a joint education for bachelors and masters in “Computer Science and Mathematics”.

            Since December 2016, obtaining Double Diplomas has become possible for students of the specialty “Physiotherapy”. In the 2017-2018 academic year, the areas of the Double Diploma program were expanded with the specialties “Culture in Mass Media and Communication”, “Biotechnology”, “Physics”, “Physical Education” and “Chemistry”. From 2018, students of specialties “Social work”, “Tourism and recreation” can obtain a double diploma. In 2020, students of specialty “Economy” can also participate in Double Diploma program.

            In the context of academic exchange in May 2017 with the Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania) launched a joint training of bachelors in the specialty “Biology”.

Specialty HEI-partner
Business Economics The University of Economics and Innovation (Lublin, Poland)
European Studies The University of Warsaw
European administration The University of Warsaw
Computer Science in Management AGH University of Science and Technology
Computer Science and Econometrics AGH University of Science and Technology
Physiotherapy The Jan Dlugosz University in Czestochowa
Culture in Mass Media and Communication The Jan Dlugosz University in Czestochowa
Biotechnology The Jan Dlugosz University in Czestochowa
Physics The Jan Dlugosz University in Czestochowa
Physical Education The Jan Dlugosz University in Czestochowa
Chemistry The Jan Dlugosz University in Czestochowa
Social work The Jan Dlugosz University in Czestochowa
Tourism and recreation The Jan Dlugosz University in Czestochowa
Economy The Jan Dlugosz University in Czestochowa
Biology The Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania)

Реалізація програми «Подвійний диплом» у СНУ імені Лесі Українки бере свій початок у 2013 році, підтвердженням чого є підписаний договір з Вищою школою економіки та інновацій (м. Люблін, Республіка Польща) для студентів спеціальності «Економіка підприємства».                                                                                     Важливість проєвропейського курсу Лесиного вишу зумовили пошук нових партнерів задля реалізації спільних програм. Так, за результатами робочої зустрічі ректорів вишів у 2014-2015 н.р. започатковано спільне проведення стаціонарного навчання для бакалаврів та магістрів за напрямом «Європеїстика», «Європейська адміністрація» з Варшавським університетом.                                                      Починаючи з 2015 року в контексті розширення українсько-польського співробітництва в галузі освіти та науки студенти СНУ імені Лесі Українки отримали можливість пройти безкоштовне навчання в магістратурі та бакалавраті за напрямом «Бізнес-адміністрування» в Полонійній Академії в Ченстохові. За домовленість очільників ЗВО учасникам програми надається стипендія, яка покриває витрати на навчання та перебування. Важливо зазначити, що дана програма повністю англомовна.

З 2015-2016 н.р. партнерство за програмою «Подвійний диплом» розпочинається з Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташіца за спеціальностями «Інформатика в управлінні» та «Інформатика та економетрія».

Важливий етап отримання подвійних дипломів було ініційовано після підписання 30 травня 2015 року договору про співпрацю між Академією імені Яна Длугоша у Ченстохові (що наразі іменується Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові). Перша угода про спільне навчання бакалаврів в рамках програми «Подвійний диплом» СНУ імені Лесі Українки та Академії імені Яна Длугоша у Ченстохові була підписана 15 вересня 2016 року, в результаті чого запроваджено спільне навчання для бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Інформатика та математика».

З грудня 2016 року отримання подвійних дипломів стало можливим для студентів спеціальності «Фізіотерапія». У 2017-2018 н.р. напрями програми «Подвійний диплом» було розширено спеціальностями «Культура в ЗМІ та комунікація», «Біотехнологія», «Фізика», «Фізичне виховання» та «Хімія». Починаючи з 2018 року дипломи відразу двох університетів можуть отримати студенти спеціальності «Соціальна робота», «Туризм та рекреація». З 2020 року, до списку додалась спеціальність «Економіка».             У контексті академічного обміну у травні 2017 року з Університетом Вітовта Великого (Каунас, Литовська Республіка) було розпочато реалізацію спільного навчання бакалаврів за спеціальністю «Біологія».

Спеціальність ЗВО-партнер
Економіка підприємства Вища школа економіки та інновацій (м. Люблін, Республіка Польща)
Європеїстика Варшавський університет
Європейська адміністрація Варшавський університет
Інформатика в управлінні Краківська гірничо-металургійною академія ім. С. Сташіца (AGH)
Інформатика та економетрія Краківська гірничо-металургійною академія ім. С. Сташіца (AGH)
Біотехнологія Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
Фізика Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
Інформатика Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
Математика Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
Культура ЗМІ та комунікація Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
Соціальна робота Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
Туризм Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
Фізичне виховання Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
Фізіотерапія Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
Хімія Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
Економіка Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
Біологія Університет Вітовта Великого (Литовська Республіка)